Ajutor de urgență

Condiţii de acordare

Ajutoarele de urgenţă se acordă familiilor sau persoanelor care se afla în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, înhumarea persoanelor fără susţinători legali, precum si a altor situaţii deosebite stabilite prin lege.

Documente necesare în vederea obţinerii ajutoarelor de urgenţă:

 1. cerere a unui membru de familie sau a persoanei singure ;
 2. copie acte de identitate a persoanei solicitante şi după caz a tuturor membrilor familiei ;
 3. proces verbal de constatare a consecinţelor datorate calamităţilor naturale, incendiilor , accidentelor după caz
 4. dovezi privind suportarea cheltuielilor cu repatrierea ;
 5. acte de venituri în funcţie de ocupaţia solicitantului şi a membrilor de familie
 6. certificat de atestare fiscală eliberat de Primăria comunei Dorna-Arini pentru persoanele majore ;
 7. copie certificat de deces după caz .

Documente necesare în vederea obţinerii ajutoarelor de înmormântare:

 1. cerere pentru acordarea ajutorului de înmormântare ;
 2. copie acte de identitate a persoanei solicitante ;
 3. certificatul de deces, în original şi în copie ;
 4. acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte relaţia de rudenie cu decedatul sau, după caz, acte care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator ;
 5. dovezi privind suportarea cheltuielilor cu înmormântarea.

Modalităţi de plată

Ajutorul de înmormântare se acorda în bani doar pentru beneficiarii de venit minim garantat.

Ajutorul de urgenţă ( în funcţie de situaţie) se acordă în bani/în natură pe baza Dispoziţiei primarului de acordare a ajutoarelor de urgenta care are la bază solicitarea scrisă a unui membru de familie sau a persoanei singure, precum şi ancheta socială prin care se certifica situaţiile de necesitate sau, după caz, situaţiile deosebite în care se afla familiile ori persoanele singure.

Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor de urgenţă se suportă din bugetele locale.

Cerere

Regulament de acordare a ajutoarelor de urgență prevăzute de legea Nr.416/2001 privind venitul minim garantat