Alocația de stat

Alocaţia de stat pentru copii se acordă conform prevederilor Legii nr. 61/1993, republicată, privind alocaţia de stat pentru copii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, cu modificările şi completările ulterioare.

BENEFICIARI:

 • Toţi copiii în vârstă de până la 18 ani, cetăţeni români, fără discriminare;
 • Tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora.
 • Copiii cetăţenilor străini şi ai persoanelor fără cetăţenie rezidenţi, în condiţiile legii, în România, dacă locuiesc împreună cu părinţii.

IMPORTANT!

 • Titularul alocaţiei de stat pentru copii este copilul;
 • Dreptul la alocaţie de stat pentru copii se stabileşte cu luna următoare celei în care s-a născut copilul;
 • Tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care repetă anul şcolar, nu beneficiază de alocaţie de stat pentru copii, cu excepţia celor care repetă din motive de sănătate, dovedite cu certificate medicale;
 • plata alocaţiei de stat pentru copii se efectuează începând cu luna următoare înregistrării cererii;
 • În cazul în care cererea este înregistrată ulterior lunii în care s-a născut copilul, plata alocaţiei de stat pentru copii se poate face şi pentru perioadele anterioare, dar nu mai mult de 12 luni;
 • Dreptul la alocaţia de stat pentru copii încetează începând cu luna următoare celei în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile de acordare, respectiv:
 • decesul copilului sau, după caz, al tânărului
 • tânărul nu mai urmează cursurile liceale sau profesionale organizate în condiţiile legii
 • copilul cetăţenilor străini sau apatrizi rezidenţi în România, nu mai locuieşte în România
 • Reprezentantul legal al copilului sau, după caz, tânărul este obligat să comunice, în scris, Agenţiei Județene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială  orice modificare intervenită, de natură să determine încetarea, suspendarea sau modificarea plăţii drepturilor de alocaţie de stat pentru copii, în termen de 15 zile de la apariţia acestora, inclusiv situaţia în care cetăţenii români îşi stabilesc rezidenţa în altă ţară împreună cu copiii lor.

CUANTUM ALOCAŢIE DE STAT PENTRU COPII:

 • 600 lei/lună pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap;
 • 243 lei/lună pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional;
 • 600 lei/lună pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copiilor cu handicap.

ACTE NECESARE:

 • Cerere tip completată şi semnată de către reprezentantul legal al copilului sau, de către copil, după împlinirea de către acesta a vârstei de 14 ani, cu încuviinţarea reprezentantului său legal (original);
 • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali ai copilului (copie);
 • Certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul, copie (faţă verso);
 • Certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap, dacă este cazul (copie);
 • Livretul de familie (copie)
 • Actul de identitate al reprezentantului legal al părintelui minor, în cazul în care acesta din urmă nu are capacitate deplină de exerciţiu (copie);
 • Alte acte doveditoare privind componenţa familiei (copie):
 • Hotarâre judecătorească de încredinţare a copilului în caz de divorţ
 • Hotărâre judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei
 • Hotărâre judecătorească de încuviinţare a adopţiei
 • Hotărâre judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura de protecţie specială a plasamentului
 • Dispoziţia directorului general al D.G.A.S.P.C. sau, după caz, hotărâre judecatorească, pentru măsura de protecţie specială a plasamentului în regim de urgenţă
 • Dispoziţia autorităţii tutelare de instituire a curatelei
 • Actul de deces al unuia dintre părinţi
 • Alte documente, la solicitarea direcţiei teritoriale
 • Pentru plata în cont bancar dovadă eliberată de bancă care să conţină obligatoriu: numele şi prenumele titularului de cont (contul trebuie să fie pe numele persoanei îndreptăţite, care este titularul de dosar), CNP titular, codul Iban
 • Declaraţia beneficiarului cu privire la acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal.
 • Copia documentului din care rezultă motivul pentru care NU au dreptul la alocaţii familiale in ţara unde s-a nascut copilul sau tara in care locuiesc parinţii;
 • Copia documentelor de identificare din ţara unde locuiesc si din care să rezulte cod de identificare/NIE/ codice fiscale etc.

PENTRU DOCUMENTELE DEPUSE ÎN COPIE, SE VOR PREZENTA SPRE CERTIFICARE, DOCUMENTELE ORIGINALE

PLATA DREPTURILOR BĂNEŞTI SE EFECTUEAZĂ CĂTRE:

 • Unul dintre parinţii copilului, pe baza acordului acestora sau, în caz de neînţelegere, pe baza deciziei autorităţii tutelare ori a hotărârii judecătoreşti, părintelui căruia i s-a încredinţat copilul spre creştere şi educare;
 • Titular, după împlinirea vârstei de 14 ani, cu încuviinţarea reprezentantului său legal (încuviinţarea scrisă şi semnată se transmite Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti);
 • Titular, după împlinirea vârstei de 18 ani, pe bază de cerere;
 • Tutore, curator, persoana căreia i-a fost dat în plasament familial copilul, inclusiv asistentul maternal sau persoana căreia i-a fost încredinţat copilul în vederea adopţiei, în condiţiile legii;
 • Persoana care are copilul în plasament de urgenţă sau în adopţie;
 • Persoana singură care are copii în întreţinere şi nu a împlinit vârsta de 18 ani, dacă are capacitate deplină de exerciţiu;
 • Reprezentantul legal al părintelui minor, în cazul în care acesta din urmă nu are capacitate deplină de exerciţiu.
 • Plata alocaţiei de stat pentru copii se efectuează de către Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti prin mandat poştal sau în cont curent personal.

 

Formular pentru copii nascuti in spatiul UE

Cerere pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii

Declarație solicitant la cererile ce nu contin informații REG UE