Capital Natural

Rețeaua hidrografică:

Comuna Dorna Arini este traversată de la SV la NE de râul Bistrița care are afluenți cu debite bogate cum sunt Râul Neagra Șarului, Pârâul Arinului, Râul Ortoaia, Râul Rusca I și Râul Rusca II, Râul Osoi, Râul Sunători, Râul Zugreni, Râul Buliceni, Râul Călinești, Râul Arsăneasca, Râul Bolătău, Râul Georghițeni și Râul Colbu.

Clima:

Clima localității este temperat montană cu două topoclimate distincte:

  • montan, caracterizat de o intensificare a precipitațiilor, a vântului și o scădere a temperaturii direct proportională cu creșterea altitudinii
  • depresionar, caracterizat prin brize dela munte spre vale, temperaturi moderate în timpul iernii, raritatea vânturilor și a viscolului

Temperatura medie anuală în depresiune este de 4,5 °C iar pe culme 2 °C. Luna cu cea mai cu cea mai ridicată temperatură este iulie, iar cea mai scazută ianuarie. Umiditatea aerului este de aproximativ 83%, iar precipitatiile ating valoarea medie anuală de 635,3 mm. în depresiune și 926 mm. pe culme.

Vegetatia:

Domină etajul pădurilor de molid cu asociațiile vegetale specifice acestuia, iar mai sus etajul alpin și subalpin. Pajiștile montane sunt cu un înalt grad de biodiversitate, fiind clasificate drept pajiști cu înaltă valoare naturală.

Dintre asociaţiile vegetale întâlnite amintim: Festucetum secotilis, Festucetum verzicolores, Festucetum suspinae, Juncetum trifoii, Trifidi- Supinetrum, Nardetum strictae montanum, Myrtillo- Collunetum, Festucetum rubrae montanum, Trisetetum florescentis, Hierado (transilvanica) – Piceetum, Hierado – Piceetum Juniperetosum, Hieracio Piceetum ocolidetosum, Luzula (Sylvaticae) – Piceetum, Myrtillo – Piceetum abietis.

Fauna

Este asemănătoare celei întâlnite frecvent în Carpaţii Româneşti.

Astfel, în acest perimetru, întâlnim: ursul brun (Ursus arctos), cerbul (Cervus elaphus), mistreţul (Sus scrofa), râsul (Lynx lynx), vulpea (Vulpes vulpes), jderul (Martes martes), veveriţa (Sciurus vulgaris), lupul (Caniş lupus), pisica sălbatică (Felis sylvestris). Destul de des întâlnim şoarecii de zăpadă (Microtus nivalis nepum).

Dintre păsări amintim: piţigoiul (Parus major), ciocănitoarea (Picus canus), coţofana (Pica pica), bufniţa (Bubo bubo), forfecuţa (Loxia curvirostra), brumăriţa de stâncă (Prunella collaris), gaiţa de munte (Nucifraga cariocatactes), fâsa de munte (Anthus spinoletta), sitarul (Scolopax rusticóla), uliu păsărar (Accipiter nisus).

Importantă este prezenţa cocoşului de munte (Tetrao urogaltus), a corbului (Corvus corax), specii ocrotite din cauza numărului tot mai restrâns.