Alocația pentru susținerea familiei

Condiții și acte necesare pentru obținerea alocației pentru susținerea familiei

Începând cu data de 01.01.2011 a fost  adoptată Legea  nr. 277/2010, privind alocația pentru susținerea  familiei, data la care a fost abrogate Ordonanța de Urgență nr.105/2003, privind alocația familială complementară de  susținere pentru   familia monoparentală.

Principalele prevederi ale  noului act normative sunt:

Stabilirea  limitei maxime de venituri  până la care se acordă alocația la 530 lei/ membru de familie.

Familiile care au în întreținere copii de vârstă şcolară, beneficiază de alocaţie în condiţiile în care copiii frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învățământ organizate potrivit legii, cu excepţia celor care le întrerup din motive medicale, şi nu înregistrează absenţe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea sub 8 a notei la purtare.

Pentru familiile care au în întreţinere copii de vârstă şcolară cu handicap grav sau accentuat şi care nu frecventează o formă de învățământ, organizată în condiţiile legii, alocaţia se acordă cu condiţia prezentării certificatului de încadrare într-un grad de handicap şi a dovezii eliberate de direcţiile de asistenţă socială, prin care se atestă faptul că respectivul copil nu poate fi înscris în nicio formă de învătământ, prevazută de lege.

Diferențierea acordării alocațiilor familiale în  functie de veniturile familiilor și numărul de copii din familie, respectiv stabilirea a două transe de venituri astfel:

FAMILIA CU 2 PĂRINȚI (complementară)                                                                                        

                                                                                                                 Cuantum nou

VENITURI  0-200 LEI 1 copil 82 lei
2 copii 164 lei
3 copii 246 lei
4 sau mai mulți copii 328 lei
VENITURI  201-530 LEI 1 copil 75 lei
2 copii 150 lei
3 copii 225 lei
4 sau mai mulți copii 300 lei

FAMILIA CU 1 PĂRINTE (monoparentală)

                                                                                                                  Cuantum nou

VENITURI  0-200 LEI 1 copil 107 lei
2 copii 214 lei
3 copii 321 lei
4 sau mai mulți copii 428 lei
VENITURI  201-530 LEI 1 copil 102 lei
2 copii 204 lei
3 copii 306 lei
4 sau mai mulți copii 408 lei
PLAFON MAXIM 530 LEI / MEMBRU DE FAMILIE

Familiile şi persoanele singure care au în întreţinere copii în vârstă de până la 18 ani,  beneficiază de alocația pentru susținerea familiei  dacă acestea realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 530 lei.

Se consideră familie si bărbatul si femeia necăsătoriți, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc si gospodăresc împreună, dacă aceasta se consemnează in ancheta socială.

Acte   necesare

 1. Cerere tip
 2. Xerocopii după:
 • buletin, carte de identitate, carte de identitate provizorie ale tuturor membrilor familiei, care au împlinit 14 ani;
 • hotărâre de încredințare a copilului si de stabilire a pensiei de întretinere, care trebuie sa fie definitivă și irevocabilă
 • livret de familie;
 • certificate de naştere copii;
 • Situațiile care nu sunt evidențiate în livretul de familie se dovedesc cu următoarele documente:
–       hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este declarat/declarată dispărut/dispărută;
–       hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestata preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor;

Alte acte necesare:

 1. adeverință eliberată de la școala la care sunt înscriși copiii, care urmează o formă de învățământ, în care să se specifice dacă beneficiază de bursă școlară și cuantumul acesteia;
 2. adeverință eliberată de angajator în care să se specifice venitul net realizat în luna anterioară depunerii cererii, pentru toți membrii familiei care sunt salariați cu mențiunea dacă primesc sau nu bonuri valorice.
 3. cupon de pensie;
 4. cupon de șomaj;
 5. certificat de rol fiscal pentru imobile (case și terenuri), autovehicule, eliberat de Primăria comunei Dorna-Arini
 6. copie talon maşină  (dacă este cazul)

Model cerere

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social