Îndemnizație creștere copil

Poate beneficia de indemnizația pentru creșterea copilului:

 • Oricare dintre părinții firești ai copilului;
 • Oricare dintre soții cărora li s-a încredințat copilul în vederea adopției sau au adoptat copilul;
 • Persoana care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgență;
 • Asistentul maternal profesionist, numai pentru copiii săi naturali ori adoptați;
 • Persoana care a fost numită tutore;

Pentru a beneficia de indemnizația pentru creșterea copilului:

 • Solicitantul trebuie să fi realizat în ultimele 24 de luni anterior datei nașterii copilului, timp de 12 luni, venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit Codului Fiscal, prin venituri profesionale supuse impozitului pe venit se intelege: venituri din salarii, șomaj, din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, din activități agricole, silvicultură și piscicultură;
 • Printre altele, perioadă asimilată este considerat și intervalul de timp în care persoana solicitantă a dreptului „frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învățământului preuniversitar, sau, după caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licență ori de master, student-doctorand”.

Indemnizația pentru creșterea copilului, acordată în baza OUG nr.111/2010 cu modificările și completările ulterioare:

Acte necesare dosar:

 • cerere tip;
 • actele de identitate ale ambilor părinți (original+copie);
 • certificatul de naștere al copiilor (original+copie);
 • certificatul de căsătorie (dacă părinții sunt căsătoriți);
 • certificatul de încadrare într-un grad de handicap copil (dacă e cazul);
 • GDPR ambii părinți;
 • Copia cererii de suspendare a contractului de muncă
 • decizia de suspendare a contrectului de muncă
 • Copii ale concediilor medicale sau adeverinta care atesta faptul că solicitantul/-a nu a beneficiat de concedii medicale,
 • Extras de cont al solicitantului (dacă dorește să se facă plata în cont bancar);

 

Adeverință studente

Adeverință tip

Cerere pentru
acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului/stimulentului de inserţie/indemnizaţiei lunare/sprijinului lunar şi alocaţiei de stat pentru copii

Declarație date cu caracter personal

Perioade asimilate