Solicitare informatii.Legislatie

Solicitare informatii.Legislatie

Rapoarte de aplicare a Legii nr.544/2001

Persoanele care solicită informaţii de interes public in baza legi 544/2001 vor completa o cerere tip, care se poate depune la registratura din cadrul Primăriei Comunei Dorna-Arini, județul Suceava, dar poate fi transmisă prin poştă, fax sau prin mijloace electronice. Utilizarea formularului tip de cerere este facultativă şi nu constituie motiv de refuz al accesului la informaţiile de interes public.

Persoane responsabile cu difuzarea informaţiilor de interes public:

AGAPI Magdalena – Consilier Primar, persoana responsabilă de coordonarea activităţilor legate de aplicarea Legii nr. 544/2001. Tel: 0230576018, e-mail: primariadornaarini@yahoo.com

 

Programul pentru depunerea cererilor este de luni-vineri între orele 08:00 – 16:00,

Formularul pentru solicitarea de informații în baza Legii 544/2001 este disponibil aici.

Modalităţi de contestare a deciziei:

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-35 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin HG nr. 123/2002, modificată și completată prin HG 478/2016.

Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 5 şi 6 ale Normelor metodologice sau aici.

De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările uterioare, şi art. 36 din Normele metodologice ale Legii nr.544/2001, aprobate prin HG nr. 123/2002, completată și modificată prin HG 478/2016.

Accesul la informaţiile de interes public din cadrul Primariei Comunei Dorna-Arini – Judeţul Suceava se face conform Legii 544 din 2001,http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413; HOTĂRÂRE nr. 123 din 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public.